Konsultacje projektów aktów normatywnych

 • Logo witryny

  Konsultacje z PRDPP

  Konsultacje z PRDPP projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028 dla miasta Puławy oraz projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu osłonowego miasta Puławy na rzecz wsparcia seniorów 60+

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  12 stycznia 2024 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji następujących projektów uchwał Rady Miasta Puławy: w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Logo witryny

  Konsultacje dwóch projektów uchwał Rady Miasta Puławy

  Konsultacje następujących projektów uchwał Rady Miasta Puławy: w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  7 grudnia 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2024-2026.

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2024-2026.

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  1 grudnia 2023 roku o godz. 15.10 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  13 października 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  2 października 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2023-2026