Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

13 października 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

W nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2023 roku do godz. 10.00 organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe.

Załączniki do artykułu

  • projekt uchwały PDF, 526.69 KB

    projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

  • zwołanie posiedzenia PDF, 251.91 KB

    pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego