Program zamierzeń inwestycyjnych Miasta Puławy

Na sesji Rady Miasta Puławy w dniu 28 lutego 2019r. przyjęto Program Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy na lata 2019-2023.

Dokument stanowi mechanizm koordynacji i planowania procesów inwestycyjnych w okresie 5-letnim, wyznacza potrzeby rozwojowe i inwestycyjne m. Puławy oraz jest narzędziem ich uporządkowania.
W programie zostały ujęte wieloletnie zamierzenia inwestycyjne realizowane przez gminę, spółki komunalne i jednostki miejskie.Po raz pierwszy opracowano Wieloletni Program Inwestycyjny w roku 2004. Powstał on na bazie szerokich konsultacji społecznych. Przyjęty został przez Radę Miasta Puławy Uchwałą Nr XIX/175/04 z dnia 2 kwietnia 2004r. do realizacji w latach 2004-2008.

Do roku 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny był instrumentem realizacji polityki inwestycyjnej miasta Puławy do osiągnięcia celów strategicznych i operacji wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta Puławy. Razem z innymi dokumentami i programami branżowymi był narzędziem w ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe na cele inwestycyjne. WPI był dokumentem planistycznym uchwalonym przez radę Miasta Puławy przed podjęciem uchwały budżetowej na kolejny rok w zakresie potrzeb inwestycyjnych m. Puławy, zawierającym zestaw inwestycji do realizacji w pięcioletnim horyzoncie czasowym.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie czasowej.

Dokumentem obligatoryjnym dla gminy, przybierającym postać uchwały, który gmina po raz pierwszy miała obowiązek opracować na 2011r. stała się Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF).
W związku z powyższym Rada Miasta Puławy Uchwałą nr XL/440/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. zobowiązała Prezydenta Miasta do opracowania Programu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2014-2018.