Zapytanie Ofertowe ws. wykonania filmu/spotu promocyjnego

W związku z realizacją przez Miasto Puławy projektu pt. „ Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki”, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie filmu/spotu promocyjnego na potrzeby ww. projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz wzór oferty znajdują się w załącznikach.

Załączniki do artykułu