Ulgi i preferencje

Na podstawie uchwał Rady Miasta Puławy na terenie miasta przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku jest realizacja nowej inwestycji i utworzenie w związku z tą inwestycją nowych miejsc pracy.

Uchwała Nr X/90/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Uchwała nr XVIII/189/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Puławy lub jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.

Uchwała nr XVIII/188/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała Nr X/91/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Puławach.