Zaproszenie na V sesję Rady Miasta Puławy IX kadencji

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na V sesję Rady Miasta Puławy IX kadencji w dniu 26 czerwca 2024 r. ( środa) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr III/24 z sesji Rady Miasta Puławy z 28 maja 2024 r.
3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024 - 2028,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania:
a) zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
b) wystąpienie Prezydenta Miasta Puławy,
c) debata,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puławy za 2023 rok,
b) zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu miasta Puławy za 2023 rok,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy w przedmiocie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu w 2023 roku,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2023 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Miasto Puławy i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Puławy do realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Puławy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Puławy.
12. Sprawozdane z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2023 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023 dla miasta Puławy.
15. Plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Puławy na 2024 rok.
16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy

(-) Ewa Wójcik