Zaproszenie na LXXI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXXI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXX z 21 marca 2024 r.
 3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024:
  1. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  2. dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024 - 2028,
  3. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028,
  4. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii św. Józefa w Puławach na realizację zadania pn. „Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja portyku kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Puławy.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
 11. Sprawozdania z pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Puławy za rok 2024.
 12. Podsumowanie działalności VIII kadencji Rady Miasta Puławy w latach 2018 – 2024.
 13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od  12.03.2024 r. do 04.2024 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier