Zaproszenie na LXVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXVII z 21 grudnia 2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5".
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień na terytorium gminy Miasto Puławy.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień na terytorium gminy Miasto Puławy.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Puławy.
11. Sprawozdania z pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Puławy za rok 2023.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 11.12.2023 r. do 12.01.2024 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                                                                   

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier 

Sesja będzie transmitowana na żywo. Transmisje obrad sesji nie są już transmitowane w serwisie YouTube. Obecnie wykorzystywanym systemem jest https://esesja.tv/