Zaproszenie na LXIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXVIII z 25 stycznia 2024 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy.
5. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024:
a) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024 - 2028,
b) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Puławy na sztandarze Powiatowego Zespołu Wychowania i Kształcenia w Puławach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu „Puławska Karta Mieszkańca”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 15.01.2024 r. do 16.02.2024 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier