Zaproszenie na LXII sesję Rady Miasta Puławy

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 4 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Puławy z 29 czerwca 2023 r.
3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska – Długa”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi w Puławach.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki SIM Wschód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 dla miasta Puławy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.
13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 dla miasta Puławy.
14.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 19.06.2023 r. do 18.08.2023 r.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy

(-) Bożena Krygier