Zaproszenie na LVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Serdecznie zapraszam na  LVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5 - sala konferencyjna, jak również w każdym innym miejscu. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Puławy: nr LIV z 15 grudnia 2022 r. i nr LV z 28 grudnia 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego osoby do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Puławy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na lata 2023-2027”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach.
 9. Sprawozdania z pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Puławy za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 19.12.2022 r. do  13.01.2023 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

     Przewodnicząca

(-) Rady Miasta Puławy

     Bożena Krygier