Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030”

Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty dot. wykonania usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030” zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, tj. m.in. art. 10 g ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 559 i 583), przy zachowaniu spójności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/299/21 Rady Miasta Puławy z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030 i tożsamymi uchwałami podjętymi przez gminy tworzące MOF Miasta Puławy, które określają  zasady, tryb i harmonogram prac.

Termin składania ofert do dnia 22 sierpnia 2022 r. 

Załączniki do artykułu