Zaproszenie na LXI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.


Serdecznie zapraszam na LXI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbedzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Puławy z 25 maja 2023 r.
3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania:
a) zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
b) wystąpienie Prezydenta Miasta Puławy,
c) debata,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puławy za 2022 rok,
b) zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu miasta Puławy za 2022 rok,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu w 2022 roku,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2022 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Gościńczyk”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023 dla Miasta Puławy.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2022 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 15.05.2023 r. do 16.06.2023 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier