Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1)      pomoc społeczna – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/207/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2022 roku.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

 

2)      wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/208/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2022 roku.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

 

3)      przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/209/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2022 roku oraz w zarządzeniu nr A/210/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2022 roku.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 oraz 12 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

 

4)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/212/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 22 listopada 2022 roku oraz w zarządzeniu nr A/213/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 22 listopada 2022 roku.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 16 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Załączniki do artykułu