Wyniki zapytania ofertowego dot. realizacji zadania pn. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej PJM - ETR

logotyp projektu dostepny samorząd .png

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dotyczy:  postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zrealizowanie zadania pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - PJM i ETR”

Postępowanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia grantowego – Dostępny samorząd-granty pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędu Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, prowadzonym w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 26/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym WK.134.2.2023 z dnia 23.08.2023r. dot. zrealizowania zadania pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - PJM i ETR” opublikowanym na stronie https://pulawy.eu Miasto Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy informuje, że do dnia  25.08.2023 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 oferta.

  1. Zamawiający kierował się następującymi kryteriami ofert: cena – 100%
  2. Zamawiający dokonał przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył ofertę.
  3. W wyniku złożonej oferty i przeprowadzonej negocjacji z Wykonawcą została wybrana oferta firmy Nautil Sp z o.o. ul. Chrzanowskiego 2,  81-198 Kosakowo za oferowaną kwotę : 8700,00 zł brutto. 
  4. Oferta uzyskała następującą liczbę  punktów: 100,00 pkt.

Łukasz Kołodziej

Kierownik Wydziału Kultury Promocji

i Komunikacji Społecznej

logotyp PFRON