Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku – ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/208/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.