Informacja z otwarcia ofert dot. opracowania strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030

Na podstawie Zarządzenia Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, w zw. z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z późn. zm.)), Zamawiający - Miasto Puławy informuje, że

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.08.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego (w budynku Urzędu Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5), kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 120 000,00 zł brutto. W wyznaczonym terminie otrzymano trzy oferty cenowe. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu do niniejszego artykułu. 

Załączniki do artykułu