Informacja o wyłonieniu Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów

Poniżej znajduje się informacja dotycząca wyłonienia Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów

Miasto Puławy zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz w nawiązaniu do zarządzenia A/24/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 10. Lepsza edukacja podaje do publicznej wiadomości, że w terminie złożone zostały cztery oferty i w wyniku analizy złożonych ofert komisja konkursowa wybrała dwóch Partnerów do realizacji zadania:

1. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Mościckiego 1
24-110 Puławy

2. „Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE” Dariusz Osiak
ul. Puławska 63, Gołąb
24-100 Puławy

 

Wyłonieni Partnerzy spełnili wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskali najwyższą liczbę punktów.