Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030”, znak sprawy WR.061.2.2022

Miasto Puławy, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu  „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030” informuje, że łącznie w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty, które podlegały ocenie punktowej.

  1. Regionalne Centrum Kompetencji Anna Krzyżanowska – Orlik Marek Kowalski s.c., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin - 100 pkt.
  2. Konsorcjum firm w składzie: PCG Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17,
    90-344 Łódź, Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 94,92 pkt.
  3. A2P2 architecture&planning Monika Arczyńska, ul. Pileckiego 8/2, 80-225 Gdańsk – 95,41 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Regionalne Centrum Kompetencji Anna Krzyżanowska – Orlik Marek Kowalski s.c., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, za łączną kwotę 116 850,00 zł brutto.

Wybrana oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów.