Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego WK.134.1.2023 z dnia 19.05.2023r.

logotyp projektu dostepny samorząd .png

Dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na „Świadczeniu usług doradczych w obszarze zapewnienia dostępności cyfrowej Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy” – pulawy.eu.

Postępowanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia grantowego – Dostępny samorząd-granty pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędu Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, prowadzonym w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 26/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

  1. W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym WK.134.1.2023 z dnia 19.05.2023r. opublikowanym na stronie https://pulawy.eu  Miasto Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy informuje, że do dnia 26.05.2023 r. do godz. 14:00 wpłynęły 4 oferty.
  2. Zamawiający kierował się następującymi kryteriami ofert: cena – 100% 
  3. W wyniku porównania złożonych ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

Nautil Sp z o.o. ul. Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo


- za oferowaną kwotę 9594,00 zł brutto
- Oferta uzyskała liczba punktów: 100,00 pkt.

Łukasz Kołodziej

Kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

logotyp PFRON