Informacja dot. wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych

Foto: Pixabay,

Informacja dot. wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (dotyczy innych paliw niż węgiel tzn. pelletu drzewnego i innego rodzaju biomasy, drewna kawałkowego, gazu LPG i oleju opałowego).

Urząd Miasta Puławy od 22 września br. przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, świadczenie powinno zostać wypłacone osobie uprawnionej w ciągu miesiąca. Miasto Puławy na dzień dzisiejszy nie ma jednak możliwości wywiązania się z tego obowiązku, ponieważ nie otrzymało dotychczas środków finansowych na ten cel z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomimo złożonego w dniu 4 października br. zapotrzebowania. Z informacji uzyskanych w dniu wczorajszym z Wydziału Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wynika, że na dzień 20 października br. UW również nie dostał jeszcze środków na ten cel z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W związku z powyższym, wypłata dodatków zostanie uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego i wprowadzenia ich do budżetu Miasta Puławy przez Radę Miasta.