Program nauki pływania

Program Pływania (zdjęcie archiwalne)
Foto: Zasoby UM, Program Pływania (zdjęcie archiwalne)

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży wprowadzono Program nauki pływania. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Puławy. Realizacja zajęć w ramach systemu opiera się o posiadaną bazę sportową.

Aktualna podstawa prawna:

Uchwała nr LXVII/572/23 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy

Cele programu

 • wdrażanie od najmłodszych lat nawyków zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie świadomości zagrożenia utonięciem po spożyciu alkoholu,
 • wdrożenie nawyku aktywnego organizowania i spędzania czasu wolnego bez użycia alkoholu,
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
 • kształtowanie pożądanych postaw życiowych zgodnych z ideą fair play,
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności i kompetencji sportowych przygotowujących
 • do prozdrowotnej aktywności sportowej oraz rozwoju talentów sportowych,

Etapy Programu

Etap I – nauka pływania:

 • realizacja etapu odbywa się w klasach pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,
 • uczniowie danej szkoły dzieleni są na grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 • każda grupa realizuje zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.


Etap II – nauka pływania – doskonalenie:

 • realizacja etapu odbywa się w klasach drugich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy
 • spośród uczniów, którzy ukończyli I etap tworzy się grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym zaopiniowaniu przez koordynatora możliwe jest uczestnictwo w programie ucznia, który nie zrealizował w pełni I etapu,
 • każda grupa realizuje zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.


Etap III – nauka pływania stylowego:

 • realizacja etapu odbywa się w klasach trzecich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,
 • spośród uczniów danej szkoły, którzy zrealizowali II etap tworzy się grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 • istnieje możliwość tworzenia międzyoddziałowych grup odpowiadających predyspozycjom pływackim uczniów klas III,
 • każda ze szkolnych grup realizuje zajęcia w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo.
 • Na każdym etapie realizacji Programu organizuje się sprawdziany – zawody, w których uczestniczą uczniowie realizujący Program reprezentując swoje szkoły.

 

fundusze celowe.jpg

Od 2017 r. Program nauki pływania jest dofinansowywany z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W kolejnych latach dofinansowanie wynosiło:

2017 r. - 38 000 zł

2018 r. - 40 000 zł

2019 r. - 40 000 zł

2020 r. - 45 000 zł

2021 r. - 60 825 zł

2022 r. - 45 000 zł

2023 r. - 50 000 zł