Program „Sport dla Wszystkich”

Program „Sport dla Wszystkich”
Program „Sport dla Wszystkich”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór do Programu „Sport dla Wszystkich” na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych. Całkowity budżet programu w roku 2023 wynosi rekordowe 100 mln zł.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku. Zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Cele Programu:

- zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

- tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

- wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

- promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

- promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

- edukacja patriotyczna poprzez sport;

- przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

- niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

 

https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczal-sie-drugi-nabor-do-programu-sport-dla-wszystkich-ktorego-calkowity-budzet-w-roku-2023-wynosi-rekordowe-100-mln-zl