Zaproszenie oraz link do transmisji na LXVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

LINK DO TRANSMISJI : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/487/rada-miasta-pulawy.htm

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Puławy: nr LXV z 22 listopada 2023 r., nr LXVI z 30 listopada 2023 r.
3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
b) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
4. Podjęcie uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2024:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej przez Komisje Rady Miasta,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy, projekcie uchwały budżetowej Miasta Puławy oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
d) wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i wniosków Komisji,
e) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028,
g) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Miasto Puławy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2024-2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
10. Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Puławy na rok 2024.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20.11.2023 r. do 8.12.2023 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy
(-) Bożena Krygier