Zaproszenie na LXVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Puławy z 26 października 2023 r.
3. Wręczenie odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
4. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Miasto Puławy i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy” na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego osoby do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na lata 2024-2028”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Puławy w zakresie powierzenia Miastu Puławy zadania własnego gminy dotyczącego tworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Puławy.
15. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2021-2024” za lata 2021-2022.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy na rok szkolny 2022/2023.
17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 16 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca 

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier  

 

Transmisje obrad komisji i sesji nie są już transmitowane w serwisie YouTube. Obecnie wykorzystywanym systemem jest https://esesja.tv/