Zaproszenie na LVIII sesję Rady Miasta Puławy

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Serdecznie zapraszam na LVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Puławy z 23 lutego 2023 r.
3.Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego Komendy Powiatowej Policji w Puławach za 2022 r., informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Gminy Miasto Puławy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 r. oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Puławy za rok 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony – 10 lat umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Ślusarskiej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony – 10 lat umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Cypriana Kamila Norwida i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania symboli Miasta Puławy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy „Aignera”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F,G,H – część 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 dla miasta Puławy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2023 rok”.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 13.02.2023 r. do 17.03.2023 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy
(-) Bożena Krygier