XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

W dniu 10 marca 2022 roku odbędzie się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Prezydenta Miasta Puławy XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 10 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy w jej granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. dla obywateli Ukrainy, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.
  3. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

                                                                                                                                                      Przewodnicząca
                                                                                                                                                    Rady Miasta Puławy
                                                                                                                                                     (-) Bożena Krygier 

Załączniki do artykułu