Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych

widok na Puławy
Foto: zasoby Urzędu Miasta Puławy, widok na Puławy

14 stycznia 2019 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”

1.jpg

Okres realizacji projektu: 28 kwietnia 2014 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 19 241 718,24 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 11 673 526,01 zł

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 stycznia 2019 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych” w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy stanowią główną grupę docelową projektu. Projekt składa się z szeregu powiązanych ze sobą i wzajemnie się uzupełniających zadań.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

1) Zadania związane z zagospodarowaniem terenów publicznych na miejsca rekreacji mieszkańców oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych tj.:
• przebudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13,
• utworzenie wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla różnych grup wiekowych przy Szkole Podstawowej
nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 3,
• utworzenie zieleńca do wypoczynku biernego z traktem pieszym i miejscami do wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 11
• budowa boisko przy Szkole Podstawowej nr 6,
• rozbudowa skateparku jako miejsca aktywności mieszkańców,
• zagospodarowanie Błoni miejskich
• zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wróblewskiego/Prusa, przy Miasteczku Olimpijskim oraz przed ZSO2;

2) Zadania związane z modernizacją i adaptacją budynków na nowe cele:

• modernizacja budynku przy skateparku na cele prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia);

3) Zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa tj.:
• rozbudowa systemu monitoringu miejskiego:
• doposażenie centrum monitoringu, przebudowa monitoringu na os. Romów,
• montaż kamer monitoringu miejskiego na terenach rewitalizowanych - Błonia, skwery, skatepark;
• montaż kamer monitoringu przy placówkach edukacyjno-wychowawczych: na placach zabaw i boiskach;
• modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców);

4) Zadania służące poprawie dostępności komunikacyjnej i wewnętrznego skomunikowania obszaru rewitalizacji
• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ZUS do ul. Sadowej

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągniecia celów szczegółowych tj. ograniczenie występowania zjawiska marginalizacji wybranych grup społecznych na obszarze rewitalizacji, zwiększenie atrakcyjności turystycznej
i kulturowej obszaru rewitalizacji, poprawę warunków do podejmowania aktywności fizycznej, poprawę stanu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji i w całym mieście oraz podniesienie komfortu zamieszkania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Puławskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. Partner projektu został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia otwartego naboru przeprowadzonego zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.


FILM - REALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA