Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców

Foto: Zasoby UM Puławy,

13 lutego 2012 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu p.n.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców”

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Okres realizacji: luty 2007 - grudzień 2012

Całkowita wartość projektu: 18 538 719,79 PLN

Wartość dofinansowania: 9 986 867,87 PLN

13 lutego 2012 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców”. Ww. projekt otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr 03/RPOWL/3.2/2010 w ramach Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
Przedmiotowy Projekt składa się z 9-u komplementarnych zadań. Są one zespołem działań, dzięki którym mieszkańcy Puław zyskają nowe możliwości spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu oraz korzystania z dóbr kultury.
Pierwsze zadanie to utworzenie Międzyosiedlowego Pasa Zieleni (MPZ) na terenie znajdującym się pomiędzy dwoma osiedlami mieszkaniowymi: Osiedlem Niemcewicza i Osiedlem Leśna w północnej części miasta. Głównym celem zadania, zrealizowanego w 2007 roku, było uporządkowanie zieleni miejskiej i przywrócenie funkcji obszaru służącego rekreacji i wypoczynkowi wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa osobom tu przebywającym.
Drugim zadaniem jest budowa publicznej toalety samoczyszczącej. Jej budowa jest planowana przy ciągu pieszym, będącym przedłużeniem ul. Eustachiewicza. Przedsięwzięcie to stanowi uzupełnienie przebudowy-modernizacji Parku Solidarności (dawniej: Międzyosiedlowego Pasa Zieleni). Automatyczna toaleta publiczna będzie obiektem związanym z funkcją i obsługą terenu Parku Solidarności. Utrudniająca wandalizm toaleta wyposażona będzie w wysokowartościowe powierzchnie ze stali szlachetnej, odporne urządzenia sanitarne ze stali szlachetnej, elektronicznie sterowane funkcje urządzeń sanitarnych, kontroli dostępu, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia i czyszczenia. Będzie obiektem dostosowanym dla potrzeb niepełnosprawnych. Jej budowę zaplanowano na 2012 rok.
Trzecim zadaniem jest przebudowa ciągu pieszego ze ścieżką rowerową pomiędzy halą sportową a Parkiem Solidarności oraz skweru przy ul. Polnej. Istniejący wcześniej ciąg pieszy biegnący od Parku Solidarności do ul. Prusa został rozbudowany do ciągu pieszo-rowerowego i połączony z systemem ścieżek Międzyosiedlowego Pasa Zieleni. W miejscu ich połączenia znajduje się także początek nowo wybudowanej ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż Parku Solidarności do ul. Jaworowej. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zmodernizowany został skwer przy ul. Polnej, który z zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu stał się miejscem biernego i czynnego wypoczynku. Okres realizacji tego zadania przypadł na lata 2007-2008.
Czwartą częścią składową projektu jest kompleksowa modernizacja Skweru Niepodległości, wpisanego do rejestru zabytków. Jest on położony w centralnej części miasta przy Osadzie Pałacowo-Parkowej i obecnie składają się nań dwa mniejsze obszary, oddzielone od siebie ulicą PCK. Projekt modernizacji przewiduje ich połączenie oraz stworzenie reprezentacyjnego parku miejskiego. Na jego terenie powstaną m.in. pawilon ogrodowy z informacją turystyczną, toaletami publicznymi, fontanna i nowoczesny plac zabaw. Dzięki zasadzeniu wielu nowych drzew, krzewów i kwiatów Skwer Niepodległości stanie się zieloną wizytówką miasta. Prace zaplanowano na lata 2011-2012.
Następnym zadaniem rewitalizacyjnym jest przebudowa drogi dojazdowej od ul. Partyzantów do kortów tenisowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz zagospodarowaniem terenu działki 615/24 przy hali sportowej MOSiR, wykonane w latach 2007-2008. Zakres zadania objął przebudowę drogi dojazdowej obok hali sportowej do kortów tenisowych oraz do przylegających bloków wspólnot mieszkaniowych, wraz z utworzeniem miejsc parkingowych, chodników i ścieżki rowerowej. Po drugie, zagospodarowany został przylegający teren. Uprzednio zaniedbany i rozjeżdżany przez samochody, stał się miejscem odpoczynku mieszkańców okolicznych bloków. Wykonano na nim nowe alejki, ławki, urządzono zieleń i plac zabaw.
Kolejnym zadaniem jest modernizacja skweru przy ul. Kujawskiego, znajdującego się w centrum Miasta na terenach dawnej jednostki wojskowej. W ramach niniejszego projektu powstał na nim skwer miejski z niewielkim placem i nową szatą roślinną, zaś po południowej stronie skweru wybudowano 10‑stanowiskowy parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonano w 2008 r.
Siódmym zadaniem jest zagospodarowanie terenu biblioteki miejskiej i wykonanie II etapu remontu budynku biblioteki. W ramach tego zadania przebudowany został parking i ciągi piesze, wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej oraz wymienione ogrodzenie, brama wjazdowa, śmietnik i schody terenowe. Zrealizowano także kolejny etap remontu - konserwacji budynku biblioteki - Domku Greckiego, który wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Zadanie wykonano w roku 2007.
Ósmą częścią składową przedsięwzięcia będzie przebudowa budynku komunalnego przy ul. Żulinki. Budynek wymaga: przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych, termomodernizacji, odnowienia głównych elementów konstrukcji budynku, tj. remontu dachu, izolacji ścian piwnicznych, wymiany opaski wokół budynku, remontu schodów wejściowych, remontu hallu oraz korytarza wewnątrz budynku oraz odnowienia instalacji technicznych budynku – centralnego ogrzewania. Ten element projektu będzie wykonany w 2012 roku.
Ostatnim zadaniem jest modernizacja elewacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Integracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Oba obiekty zostaną docieplone, a tereny wokół nich zostaną kompleksowo odnowione i zagospodarowane. Prace nad zadaniem zaplanowane są na 2012 rok.
Realizacja projektu sprawi, iż miasto zyska na atrakcyjności, co z kolei przyczyni się do zwiększenia zadowolenia mieszkańców oraz do poprawy wizerunku Puław u odwiedzających je turystów.
Celem ogólnym projektu rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich i przywrócenie im
funkcji obszarów służących rekreacji, uprawianiu sportu, turystyce oraz kulturze. Na realizacji projektu skorzystają zarówno mieszkańcy miasta, jak i odwiedzający Puławy turyści, zainteresowani wypoczynkiem w tym regionie. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność miasta, przyczyniając się do jego dalszego, harmonijnego rozwoju.

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
http://www.rpo.lubelskie.pl/

SPOT PROMOCYJNY