Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy

Projekt bez tytułu(3).jpg
Foto: zasoby Urząd Miasta Puławy, Projekt bez tytułu(3).jpg

Prezydent Miasta Puławy 6 maja 2014 r. podpisał umowę z Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości - Instytucją Pośredniczocą II stopnia o dofinansowanie projektu pn.: "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"

3.jpg

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: maj 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 2 286 359,25 PLN

Wydarki kwalifikowalne: 2 279 221,03 PLN

Wartość dofinansowania: 1 481 493,65 PLN
 

Prezydent Miasta Puławy 6 maja 2014 r. podpisał umowę z Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości - Instytucją Pośredniczocą II stopnia o dofinansowanie projektu pn.: "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna, Działnie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B.

Projekt jest realizowany przez Miasto Puławy w partnerstwie z Miastem Lublin.

Przewidziany w Umowie Partnerskiej budżet dla Miasta Puławy w ramach projektu wynosi 990 805,94 PLN, z czego dofinansowanie stanowi 65% i wynosi 644 023,86 PLN, a dla Miasta Lublin: 1 289 708,84 PLN, z czego dofinansowanie (65%) wynosi 838 310,73 PLN.
 
Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego w kraju i za granicą oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji szczególnie w branży IT/ICT i chemicznej, co zaowocuje pozyskaniem nowych inwestorów.

Dodatkowo długofalowymi celami szczegółowymi projektu są:
 • podniesienieświadomości marki Puławy i Lublin wśród przedsiębiorców i inwestorów w kraju i za granicą;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym sektora MŚP;
 • zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej
  gospodarki oraz stymulowanie innowacyjności.

Powyższe cele zrealizowane zostaną w oparciu o założone w projekcie zadania, w tym m.in.: udział w międzynarodowych przedsięwzięciach inwestycyjnych, organizacje wydarzeń gospodarczych na temat potencjału Puław i Lublina, kampanie promujące Puławy i Lublin (film, ulotki, artykuły prasowe, gadżety reklamowe).
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju sektorów wysokiej szansy – produkcji opartej na nowoczesnych technologiach, BPO, nowe technologie, wzmocnienia wizerunku Puław i Lublina na mapie inwestycyjnej Polski, powstania nowych, wysokiej jakości miejsc pracy i zwiększenie zamożności gospodarstw domowych, możliwości kooperacji firm lokalnych, zwłaszcza z sektora IT/ICT z przedsiębiorstwami  zagranicznymi, rozwoju turystyki biznesowej.
 
Zadania do realizacji na terenie Miasta Puławy:
 • stworzenie systemu obsługi inwestora na bazie serwisu internetowego skierowanego do przedsiębiorców i inwestorów (SII). Będzie on zawierał bazę ofert inwestycyjnych zarówno publicznych jak i prywatnych, prezentował ofertę gospodarczą Miasta, prezentował Miasto w ujęciu „User Frendly”, zawierałmateriał informacyjno-promocyjne, funkcjonował jako platforma komunikacji ( forum i newsletter dla przedsięiorców i inwestorów), 
 • organizacja 1-dniowego Forum Gospodarcze, 
 • organizacja konkursu na najbardziej innowacyjny start-up. Nagrodą będzie opłcenie rocznego pobytu w Inkubatorze Pułwskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
 • kampania promocyjna polegająca na: organizacji sześciu konferencji/seminariów naukowych, z zakresu działalności laboratoriów i pozostałej oferty PPNT, produkcji i publikacji pięciu spotów reklamowych promujących działalność laboratoriów PPNT, uczestnictwie w dwóch imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym, produkcji i emisji filmu promocyjnego potencjału gospodarczego Puław ze szczególnym uwzględnieniem PPNT (2D,3D) w pięciu językach, kampanii prasowej realizowanej w oparciu o artykuły sponsorowane i ogłoszenia reklamowe, kampanii internetowej realizowanej poprzez publikację artykułów sponsorowanych i bilbordów oraz mailingu o zasięgu krajowym na trzech branżowych portalach internetowych, produkcji i emisji prezentacji w telewizji, opracowaniu i wydruku folderu gospodarczego /inwestycyjnego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem oferty PPNT (wydruk 3000 szt. dwujęzyczny, wersje elektroniczne w pięciu językach), organizacji Dni Innowacji w PPNT, zakupie wizualizowanego pakietu promocyjnego składającego się z następujących elementów; torba, kalendarz, notes 3 rodzaje, długopis, gadżety różne - 500 pakietów, organizacji i obsłudze pięciu indywidualnych wizyt potencjalnych inwestorów strategicznych.

 

Zadania do realizacji na terenie Miasta Lublin:

 • portal internetowy Lubelskiej Wyżyny IT, na którym publikowane będą wszelkie informacje związane z branżą IT/ICT m.in. informacje o przedsiębiorstwach IT/ICT z Lublina i Puław oraz regionu, potencjału intelektualnego uczelni z terenu województwa lubelskiego,
 • prowadzenie strony internetowej Lubelskiej Wyżyny IT na portalu społecznościowym (fan page LWIT). Działania promocyjne obejmować będą m.in. informowanie o realizacji działań Lubelskiej Wyżyny IT, promocja branży IT/ICT, wysyłanie informacji do mediów, współpracę z blogerami, odpowiadanie na komentarze, uczestnictwo w dyskusjach,
 • wykonanie prezentacji multimedialnej promującej Lubelską Wyżynę IT oraz projekt w Internecie,
 • kampania promocyjna Lubelskiej Wyżyny IT i projektu – opracowanie, wydruk i umieszczenie billboardów, plakatów, ulotek promocyjnych, gadżetów reklamowych oraz emisji reklamy radiowej,
 • organizacja 2-dniowego Forum branżowego IT/ICT,
 • konferencja branżowa IT/ICT „Dni Lubelskiej Wyżyny”,
 • konkurs informatyczno-programistyczny skierowany do studentów i absolwentów kierunków informatycznych uczelni województwa lubelskiego,
 • współorganizacja 4 spotkań branżowych IT/ICT– eventy branżowe, wystawy mające na celu prezentacje osiągnięć technologicznych przedsiębiorstw informatycznych i środowisk naukowych,
 • organizacja 10 spotkań biznesowych mających na celu kontakty z inwestorami krajowymi i zagranicznymi branży IT/ICT potencjalnie wspierającymi branżowy rynek lokalny,
 • wynagrodzenie asystenta projektu,
 • zakup środków trwałych związanych z doposażeniem stanowisk pracy przy realizacji projektu: laptopy 15-calowe (3 szt.), biurka (2 szt.) krzesła obrotowe (2 szt.).
 
Działania wspólne realizowane na terenie Miasta Puławy i Miasta Lublin:
 • organizacja 1-dniowych targów branżowych IT/ICT z zakresu technologii informacji i komunikacji mające na celu nawiązanie współpracy między przedsiębiorstwami, uczelniami i instytutami badawczymi z Lublina, Puław i regionu z krajowymi i zagranicznymi partnerami w zakresie, np.: transferu technologii, podwykonawstwa i outsourcingu, projektów badawczo-rozwojowych, koncesjonowania,
 • organizacja 2-dniowej konferencji promocyjnej branży IT/ICT miasta Lublina i Puław promującej Lublin i Puławy w obszarze rozwoju branży IT/ICT jako obszarów wspierających rozwój branży informatycznej i rozwiązań technicznych IT/ICT,
 • promocja projektu obejmująca artykuły w prasie o zasięgu regionalnym, informacja na stronie internetowej Lubelska Wyżyna IT.

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.eu