Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy

Foto: canva.com,

Wiceprezydent Miasta Puławy w dniu 21 maja 2014 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy"

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Okres realizacji: maj 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 95 235,84 PLN

Wartość dofinansowania: 80 950,46 PLN
 
Wiceprezydent Miasta Puławy w dniu 21 maja 2014 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Cel projektu
W związku z przyjęciem w roku 2008 przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego, który zobowiązuje państwa członkowskie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej konieczne jest podjęcie działań, umożliwiających realizację przyjętych założeń. Mając na uwadze, że 80% zużycia energii i emisji dwutlenku węgla związanych jest z działalnością obszarów miejskich, a miasto Puławy należy zaliczyć do takiego obszaru, należy zaplanować i podjąć działania, których realizacja wpłynie na: redukcję emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej budynków i pozostałej infrastruktury (co wpłynie na zmniejszenie zużycia energii finalnej), zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Realizacja zaplanowanych działań ma się przyczynić do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020.
  
Opis projektu
 
Miasto Puławy przystępując do projektu nie posiada żadnych dokumentów  dotyczących szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej. W ramach planowanego do realizacji projektu zamierzamy w oparciu o podmiot zewnętrzny opracować, przyjąć i wdrożyć plan gospodarki niskoemisyjnej.

W pierwszej kolejności zostanie przygotowana baza danych gminy Miasto Puławy zawierająca inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Baza danych będzie przygotowywana przez podmiot zewnętrzny we współpracy z Urzędem Miasta Puławy, jednostkami organizacyjnymi i spółkami gminnymi Miasta Puławy oraz innymi podmiotami. Należyte przygotowanie bazy danych a następnie współpraca w opracowywaniu planu gospodarki niskoemisyjnej jak również działania z zakresu wdrażanie działań z zakresu szeroko rozumianej efektywności energetycznej wiąże się z koniecznością przeszkolenia odpowiedniej ilości pracowników zarówno Urzędu Miasta Puławy, jak i jednostek podległych. W tym celu zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu sporządzania planów gospodarki niskoemisyjnej od strony teoretycznej i praktycznej, jak również z zakresu działalności mającej na celu wykorzystywanie niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami oraz innymi działaniami mającymi doprowadzić do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Planujemy, że w szkoleniach weźmie udział około 40 osób.

Dzięki stworzeniu bazy danych zostanie wyliczona ilość gazów cieplarnianych wskutek m.in. zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz innych głównych źródeł emisji w tak zwanym roku bazowym, do którego będą odnoszone proponowane działania w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy, którego wykonanie zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu. W trakcie przygotowywania i opracowywania planu prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne dotyczące udziału dofinansowania PO IiŚ w jego przygotowaniu, jak również dotyczące samej treści planu w tym zasadności planowanych do podejmowania działań. Ponadto działania informacyjne mają zachęcać mieszkańców do zachowań mających wpływ na zmniejszenie zużycia emisji w gospodarstwach domowych, zwiększających wykorzystanie transportu publicznego i innych mających wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.