Informacja na temat budowy Mediateki

budowa-mediateki.jpg
budowa-mediateki.jpg

W miejscu pawilonu POK „Dom Chemika” od strony ulicy Wojska Polskiego powstaje nowoczesna Mediateka, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom.

W wyniku postępowań administracyjnych, w najbliższym czasie budowa będzie musiała być wstrzymana na pewien okres czasu, jednak w tym przypadku Miasto uniknie dodatkowych kosztów przestoju. Obecna stan jest kontynuacją starań Stowarzyszenia „Puławianie” o wpisanie budynku POK „Dom Chemika” do rejestru zabytków.

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchyleniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazaniu sprawy dotyczącej niewpisania „Domu Chemika” do rejestru zabytków do ponownego rozpatrzenia.

Niekorzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza, że MKiDN będzie ponownie prowadził postępowanie konserwatorskie dotyczące wpisania do rejestru zabytków zespołu budynków „Domu Chemika”. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do czasu zakończenia tego postępowania, Miasto Puławy nie może prowadzić robót budowlanych przy obiekcie dawnego „pawilonu wystawowego”.

Działając zgodnie z prawem, zmuszony zostałem do wstrzymania prowadzonej inwestycji dotyczącej budowy Mediateki. Obecnie polecono Wykonawcy wykonanie niezbędnych czynności zabezpieczających, w celu ochrony obiektu przed dewastacją i zminimalizowania zagrożeń ze strony częściowo rozebranego budynku. Ponowne przystąpienie Wykonawcy do robót budowlanych nastąpi tak szybko, jak będzie to możliwe.

Powyższa sytuacja jest skrajnie niekorzystna dla Miasta Puławy, natomiast nie będzie wiązała się ze stratami finansowymi dla miejskiego budżetu. W treści umowy z Wykonawcą zawarto bowiem zapisy chroniące interesy finansowe Miasta na wypadek konieczności wstrzymania robót budowlanych. Miasto Puławy nie będzie zatem płaciło Wykonawcy odszkodowania z tytułu przestoju.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w najbliższym czasie Miasto Puławy skieruje obszerne pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pilne przeprowadzenie ponownego postępowania konserwatorskiego i jego umorzenie, ze względu na obecny stan budynku pawilonu wystawowego. Liczę na to, że podejmowane przez nas działania, pozwolą w niedługim czasie wznowić prace związane z budową Mediateki, tak aby, obiekt ten, jak najszybciej służył wszystkim mieszkańcom naszego Miasta.