Organizacja i tryb działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Organizacja i tryb działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego została określona w uchwale nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Puławy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie gminy.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały określone w uchwale nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W skład Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi dziesięciu członków, w tym:
- dwoje przedstawicieli Rady Miasta Puławy,
- dwoje przedstawicieli Prezydenta Miasta Puławy,
- sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Do ustawowych zadań rady należą w szczególności:
1. Opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta.
2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy.
3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Załączniki do artykułu

  • uchwala 375.2017 PDF, 109.37 KB

    UCHWAŁA nr XL/375/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • uchwala nr 343.2017 PDF, 116.35 KB

    UCHWAŁA nr XXXVI/343/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego