Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację przedmiotowych zadań.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 31 marca 2022 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Załączniki do artykułu