Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających  na terenie miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację przedmiotowych zadań.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 2 marca 2023 roku o godz. 9.00 w sali 8 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2023 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

 

Załączniki do artykułu