Współpraca Miasta Puławy z Nieświeżem

Nieswież-3.jpg
Nieswież-3.jpg

30 maja 2000 roku podpisano List Intencyjny z białoruskim miastem Nieśwież, określający zasady i dziedziny współpracy partnerskiej. Współpraca Puław i Nieświeża rozwija się w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki i sportu, samorządu lokalnego, służby zdrowia, opieki społecznej i gospodarki.

Nawiązywane są kontakty pomiędzy organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami oraz przedstawicielami różnych środowisk i osobami prywatnymi.

Nieśwież to miasto w zachodniej części Białorusi, nad rzeką Usza, zamieszkałe przez ok. 15 tysięcy osób. Nazywany „Maleńkim Paryżem” w XIII wieku był stolicą książęcą. Pod koniec XV wieku miasto przeszło z rąk książąt Nieświeskich na własność słynnego rodu Kiszków, by na początku następnego stulecia zostać siedzibą Radziwiłłów – najpotężniejszego rodu litewskich magnatów. Utworzona w połowie XVII wieku ordynacja nieświeska przestała istnieć dopiero na dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej. Miasto zajmowane było przez wojska radzieckie i niemieckie, następnie znalazło się w granicach Związku Radzieckiego. Rozpad ZSRR spowodował, że Nieśwież obecnie znajduje się w granicach Republiki Białorusi.

Przedstawiciele władz i mieszkańców miast partnerskich biorą udział we wspólnych uroczystościach oraz imprezach kulturalnych i sportowych. Raz w roku organizowane są Dni Nieświeża w Puławach. W 2004 roku po raz pierwszy zorganizowano Dzień Puław w Nieświeżu.

W 1999 roku Szkoła Średnia nr 3 z Nieświeża nawiązała współpracę z puławskim Gimnazjum nr 1. Dotyczy ona ekologii, propagowania wiedzy o mieście partnerskim, kultury, sportu i turystyki. Jej efektem był zorganizowany w Puławach w 2000 roku obóz młodzieżowy z udziałem dwudziestu Nieświeżan.

W 2000 r. Puławy udzieliły pomocy finansowej na zakup materiału na stroje dla zespołu „Nieświeżanie” z Nieświeża. Z kolei w 2003 r. uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na którym gromadzone były środki finansowe na odbudowę spalonego Zamku Radziwiłłów w Nieświeżu. Wśród ofiarodawców była m.in. puławska firma PROZAP, która zadeklarowała przeprowadzić nieodpłatnie prace inwentaryzacyjne i ekspertyzy budowlane oraz koordynację prac budowlanych przy odbudowie zamku. Także puławskie szkoły i instytucje organizowały zbiórki pieniędzy na odbudowę.

W 2003 roku odbył się w Puławach staż pracowników nieświeskiej pomocy społecznej. W tym samym roku pięcioro dzieci pod opieką lekarza i pracownika socjalnego z Nieświeża wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym w Uzdrowisku Nałęczów. Podczas Festiwalu Kultury Średniowiecznej „Starodawny Nieśwież” przekazano Domowi Polskiemu „Reduta” ufundowany przez Puławy komputer. Również w 2003 roku delegacja z Nieświeża zwiedziła oczyszczalnię ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W 2004 roku zainaugurowano obchody Dni Puław w Nieświeżu. Zaprezentowano wystawę fotografii i grafik, obrazującą historię i teraźniejszość Puław. Z koncertem wystąpił Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Grześ”. Rozegrano mecz piłki nożnej z udziałem młodzieżowych reprezentacji obu miast. W tym samym roku do Puław z koncertem przyjechał Zespół Pieśni i Tańca „Nieświeżanie”.

W 2005 roku w puławskich szkołach przeprowadzono cykl prelekcji na temat historii i współczesności Nieświeża. W Orzechowie koło Ustki zorganizowano wypoczynek dla dużej grupy dzieci z Nieświeża. W Puławach oraz w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie koncertował nieświeski zespół „Zgoda”.

Wzajemną współpracę Puław i Nieświeża cechuje serdeczność i przyjaźń. Jest to m.in. wynikiem działalności osób, mieszkających w Puławach a pochodzących z Nieświeża i okolic.