Współpraca Miasta Puławy z Dublany

Dublany 2.jpg
Dublany 2.jpg

Dublany to 10-tysięczne miasto, położone w zachodniej części Ukrainy, w powiecie żółkiewskim, 6 km od centrum Lwowa. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XV wieku.

W 1856 roku uruchomiono w Dublanach Rolniczy Zakład Naukowy (obecnie: Lwowski Krajowy Uniwersytet Rolniczy). Od tego czasu historia miasta nierozerwalnie związana jest z naukami rolniczymi.

Napływ doskonale wykształconej kadry naukowej stał się impulsem do ożywienia życia gospodarczego i kulturalnego osady.

W 1967 roku Dublany otrzymały status wsi miejskiego typu, a w czerwcu 1978 roku stały się miastem. Przyczyniło się to do intensywnego rozwoju tego ośrodka – powstały szkoły i obiekty użyteczności publicznej, wybudowane zostały nowe osiedla mieszkaniowe. Równolegle rozwinęła się produkcja rolnicza i przemysłowa.

Współpraca z Puławami

Kontakty z ukraińskim miastem Dublany zostały nawiązane w 2003 roku na wniosek puławskiej Rady Miasta, w związku z realizacją projektu, na który Puławy otrzymały dofinansowanie ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Obejmował on trzy dziedziny współpracy: ochronę środowiska, kulturę i demokrację lokalną.

Dzięki realizacji projektu doszło m.in. do wymiany grup radnych z Puław i Dublan, opracowano wspólny program kulturalno-turystyczny oraz z zakresu edukacji ekologicznej. Od 2003 roku przedstawiciele Dublan uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych w Puławach z udziałem miast partnerskich. W czerwcu 2007 roku muzyczny zespół z Dublan uczestniczył w Festiwalu Miast Partnerskich, organizowanym w ramach obchodów Dni Puław. 

W dniach 18-28 sierpnia 2007 roku w Puławach przebywała na koloniach polonijnych 24-osobowa grupa dzieci z 2 opiekunkami. Dzieci miały okazję zwiedzić Puławy, Lublin, Janowiec, Kazimierz Dolny, Wolę Okrzejską oraz Warszawę. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach języka polskiego, kulturalno-oświatowych i sportowych wspólnie z dziećmi z Nieświeża (Białoruś) i Samboru (Ukraina). Ich pobyt był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Miasta Puławy.