Zaproszenie na XLV sesję Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na XLV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Puławy z 31 marca 2022 r.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego Komendy Powiatowej Policji w Puławach za 2021 r., informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Gminy Miasto Puławy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r. oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Puławy za rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Czartoryskich w Puławach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Puławy do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Puławy do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Puławy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Puławy.  
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy w jej granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. dla obywateli Ukrainy, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej pozbawienia ul. Ludwika Waryńskiego nazwy jej patrona oraz likwidacji jego pomnika na Skwerze Niepodległości w Puławach.
 14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy.
 15. Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla miasta Puławy.
 16. Sprawozdanie z realizacji celów Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Puławy w roku 2021.
 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 21.03.2022 r. do  15.04.2022 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                      Przewodnicząca
                                                                                                                                                    Rady Miasta Puławy
                                                                                                                                                     (-) Bożena Krygier 

Załączniki do artykułu