Budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej w Puławach

fundusz dróg.png
fundusz dróg.png

Budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej w Puławach

fundusz dróg.png

fundusze celowe.jpg

Dofinansowanie -  1 784 661 zł

Całkowita wartość inwestycji - 3 842 086,96 zł

Zakres projektu obejmuje  budowę  nowych dróg tj.  przedłużenia ul. Komunalnej i Majdan oraz drogi dojazdowej do ul. Długiej (S17), w latach 2019 – 2020. Drogi objęte projektem stanowią element  podstawowego układu komunikacyjnego realizującego główne powiązania w skali miasta,  stanowiącego alternatywne połączenie obszaru Puław stanowiącego centrum działalności przemysłowej, naukowej i innowacyjnej z uwagi na umiejscowione na nim zakłady pracy, instytuty naukowe oraz centra przedsiębiorczości i innowacji. Planowany do realizacji ciąg dróg stanowi zamknięcie nowego  układu komunikacyjnego  łączącego ul. Mościckiego z drogą wojewódzką nr 801 oraz z pozostałymi drogami gminnymi biegnącymi w kierunku centrum Puław. Planowana do realizacji inwestycja zakłada utworzenie nowego układu komunikacyjnego o łącznej długości 1,212 km.

ul. Komunalna

Początek drogi nr 1 budowy ul. Komunalnej,  w km rob. 0+000,00 (na końcu nawierzchni bitumicznej przebudowanej w latach ubiegłych przedłużenie ul. Komunalnej), a koniec w km 0+351,89. Zaplanowano prawostronny chodnik o szer. 1,56 m z kostki brukowej betonowej, prawostronną ścieżkę rowerową dwukierunkową o  szer. 2,56 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.  W km 0+277,49 przewidziano do wykonanie czterowlotowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym typu rondo małe. Skrzyżowanie o pasie ruchu szer. 6,50 m oraz wyspy rozdzielające szer. 2,00m na wlotach. Odcinek nr 2 ul. Komunalnej z przebiegiem od km 0+187,80 skrzyżowanie z ruchem okrężnym typu rondo do km 0+366,19 istniejące włączenie w ul. Mościckiego. Od km 0+287,11 do km 0+302,93 przechodzi pod wiaduktem kolejowym. W ramach budowy tego odcinka drogi przewidziano wykonanie lewostronnego chodnika szer. 1,50m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, lewostronną ścieżkę rowerową dwukierunkową, szer. 2,5m,o nawierzchni z betonu asfaltowego z dopuszczeniem ruchu pieszego  o szer. 3,0m (od km 0+265,08 do km 0+322,15) o nawierzchni kostki brukowej betonowej. Całość zostanie oświetlona LED. Zaprojektowany został również kanał technologiczny

ul. Majdan

W ul. Majdan  zaprojektowano jezdnię szer. 6,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej betonowej. Na odcinku od km 0+000,00 do 0+114,94 zaplanowano  pobocze gruntowe szerokości 1,0 m, a od km 0+114,94 do 0+187,80 oraz obustronną  ścieżkę rowerową,  szer. 2,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. W obrębie skrzyżowania z ruchem okrężnym zostaną także wykonane chodniki szer. 1,50m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Całość zostanie oświetlona LED.

Droga dojazdowa do ul. Długiej

Początek drogi  za skrzyżowaniem z ul. Mościckiego i ul. Majdan, od km 0+351,89 do km 0+846,35,  zaprojektowano ulicę dojazdową do ul. Długiej szer. 4,50 m.  Od km 0+557,36 do km 0+567,02 ulica dojazdowa przechodzi przez obiekt mostowy nad rzeką Kurówką. Szerokość płyty konstrukcyjnej obiektu pozostaje bez zmian i wynosi 2,50 m. Przed obiektem mostowym na dł. 22,60 m przewiduje się  zwężenie jezdni z 4,50m do 2,50m (do km 0+552,57). Na odcinku 4,80 m, przed obiektem mostowym, szerokość nawierzchni  2,50m. Za obiektem mostowym na odcinku 5,0m szer. nawierzchni  2,50m, na dalszym odcinku na dł. 12,4m następuje poszerzenie jezdni z 2,50m do 4,50m. Na końcu tego poszerzenia zaprojektowano  plac manewrowy. Podobnie, przed poszerzeniem, przed obiektem mostowym, zaprojektowano plac manewrowy. Na końcu drogi dojazdowej do ul. Długiej zaprojektowano trzecie poszerzenie lewostronne stanowiące plac manewrowy. Dodatkowo na całym odcinku drogi zaprojektowano energooszczędne oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny

Wykonawca zadania: Lider Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń, Partner: „WOD -GAZ” T i B  Sekita Sp.J. , Puławy.

Termin wykonania:  grudzień 2020 r.