Dyżury wakacyjne w miejskich placówkach w 2024 roku

dzieci, literki
dzieci, literki

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy w okresie lipiec-sierpień 2024 r.

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w okresie lipiec-sierpień 2024 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy

Zasady ogólne

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

2. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Puławy zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.

3. Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.

4. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny pracują/pracuje i w tym czasie nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na dyżur wakacyjny może zostać przyjęte dziecko którego oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny, nie spełniają/nie spełnia warunku, o którym mowa w punkcie 4. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

6. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Przyjęcia na dyżur

1. Rodzice/opiekunowie prawni składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenie na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia do dwóch wybranych placówek.

2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły, na stronach internetowych placówek oraz poniżej.

3. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w terminie od 6 do 29 maja 2024 r. (decyduje data wpływu karty do placówki). Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

4. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 7 czerwca 2024 r.

5. Rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/ opiekun prawny potwierdza pisemnie uczęszczanie dziecka na dyżur wakacyjny w terminie 5 dni od podania informacji o zakwalifikowaniu dziecka, tj. do 14 czerwca 2024 r.

6. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.

7. Rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/ opiekun prawny ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu dyżurnym, do którego dziecko zostało zgłoszone.

Załączniki do artykułu