Stawki opłat za odpady

STAWKI OPŁAT

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

za miesiąc styczeń 2023 r.27 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
100,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych.


od 1 lutego 2023 r.30 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
120 zł miesięcznie dla osób wielodzietnych.
 

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

Przelewem na indywidualny nr konta bankowego - numery kont pozostają bez zmian.