Deklaracja o wysokości opłaty za odpady

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 maja 2022 r. do pobrania poniżej.

Uwaga!

Deklarację należy składać w terminie:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.