Weryfikacja licencji TAXI: komunikat

Taksówka
Foto: Zasoby Pixabay, Taksówka

Urząd Miasta Puławy – Wydział Rozwoju Miasta informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 1-3 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201, z późn. zm.).

W związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający ww. licencje mają obowiązek przedłożyć organowi następujące dokumenty:

  • Wniosek o weryfikację przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i/lub zgłoszonych kierowców.
  • Wykaz kierowców.
  • Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.. W przypadku obcokrajowców zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce, albo właściwego konsula.
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginały do wglądu).
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginały do wglądu).
  • Odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowym – kserokopia prawa jazdy kierowcy (oryginały do wglądu). Prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców ww. dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.