Rusza projekt Puławska Karta Mieszkańca

Foto: Zasoby UM,

12 marca udostępnimy mieszkańcom i przedsiębiorcom system Puławskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją mobilną

W budynku urzędu rozpoczniemy także nabór tradycyjnych wniosków, jeśli ktoś nie ma możliwości korzystania z formy cyfrowej. Od tego dnia partnerzy, którzy chcą przystąpić do programu, będą mogli samodzielnie skorzystać z dedykowanego panelu w systemie. Na start Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika", Muzeum Czartoryskich w Puławach, Centrum Informacji Turystycznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowały zniżki na wybrane oferty. Na stronie znajdzie się także sekcja pytań i odpowiedzi związanych z programem.

Puławska Karta Mieszkańca jest wynikiem pozyskania przez Miasto Puławy mikrograntu w ramach „Giełdy Miejskich Technologii”. Organizatorem konkursów był Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Wypłata grantów dofinansowana była w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd. Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Miasto Puławy uzyskało dofinansowanie w kwocie 50.000 zł, które umożliwia wdrożenie i testowanie rozwiązania o nazwie Puławska Karta Mieszkańca, jak również utrzymanie go przez okres 12 miesięcy. 

Do korzystania z Programu uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków :

1) osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Puławach, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Miasta;
2) osoby zamieszkujące na terenie Miasta, korzystające ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach i nieosiągające dochodów opodatkowanych;
3) osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują w informacji w sprawie podatku rolnego, jako miejsce zamieszkania adres na terenie Miasta;
4) osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Puławach i zamieszkujące na terenie Miasta;
5) dzieci osób, o których mowa w pkt 1-4 do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
6) dzieci i młodzież przebywające w instytucjonalnej bądź rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałe na terenie Miasta. nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Punkt obsługi
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
pok.218 II piętro

+48 81 458 60 60
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

karta@um.pulawy.pl