Nowy projekt dotacyjny „Mała firma – ABC Biznesu”

Logo Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Foto: Zasoby UM, Logo Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Już od kwietnia Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” przyjmuje zgłoszenia do nowego projektu dotacyjnego „Mała firma – ABC Biznesu”- dotacje na rozpoczynanie działalności gospodarczej -23050 zł, szkolenia i finansowe wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości 2800zł/m-c.

Projekt obejmie wsparciem 60 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:

1) 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:

■ osoby w wieku 50 lat i więcej

■ kobiety

■ osoby długotrwale bezrobotne

■ osoby o niskich kwalifikacjach

■ osoby z niepełnosprawnością

2) 6 osób pracujących:

■ ubogie pracujące

■ zatrudnione na umowy krótkoterminowe

■ pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

BIURO PROJEKTU

„MAŁA FIRMA - ABC BIZNESU”

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel. (081) 470 09 00

e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Więcej szczegółów na stronie www.fpcp.org.pl