Zaproszenie na LII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Foto: Zasoby UM,

24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 odbędzie się LII sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Sesja odbędzie się w stacjonarnym trybie obradowania

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Puławy z 27 października 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy terenu położonego przy ul. Lubelskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Orlika”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 9. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy za rok szkolny 2021/2022.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 17.10.2022 r. do 10.11.2022 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 

Załączniki do artykułu