Program Ciepłe Mieszkanie: nabór wniosków

Foto: Daniel Krawczyk,

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dla potrzeb programu przez budynek wielorodzinny należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Dlatego też zgodnie z założeniami programu, to Miasto Puławy będzie zbierało wnioski od mieszkańców Puław, którzy będą chcieli skorzystać z programu, co pozwoli nam na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to dla nas stanowiło podstawę do wystąpienia o takie dofinansowanie. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie w terminie do dnia 15 września 2022 r. do Urzędu Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5 specjalnie przygotowanego wniosku.

Wniosek może zostać dostarczony osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adresy Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;  e-mailowy: projekty@um.pulawy.pl; sylwia.leszczynska@um.pulawy.pl; robert.domanski@um.pulawy.pl.

Informacji o programie będą udzielali pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy pod numerami telefonów: 81 458-61-94; 458-61-95.

Kilka słów o programie

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. a) zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  2. b) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Kto jest beneficjentem końcowym i osoba uprawnioną do składania wniosku?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dochodem, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, jest dochód
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162). Zaświadczenia wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach przy ul. Leśnej 17.

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanego
w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
  • Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Link do zapisów Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

 

Załączniki do artykułu