Modernizacja oświetlenia: przedłużenie terminu składania ofert

Foto: Zasoby UM,

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach ogłosił w dniu 12 stycznia 2023 roku przetarg na: "Przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach".

Zadanie obejmuje olbrzymi zakres modernizacji oświetlenia i budowy kanału technologicznego, co powoduje, że przetargiem interesuje się wielu Wykonawców. W postępowaniu zostało zadanych ponad 30 szczegółowych pytań, wobec czego aby móc udzielać na nie rzetelnych odpowiedzi, Zamawiający prowadzi konsultacje zarówno z projektantem jak i radcą prawnym. Większość odpowiedzi została już opublikowana, a pozostałe są w trakcie redagowania i konsultacji.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ), Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert” do dnia 14.02.2023 r. (aktualizacja z pierwszej zmiany - do 6 lutego).

Szczegółowe informacje dostępne są w tym miejscu.