Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Od 28 września 2023 r. do  27 października  2023 r. Prezydent Miasta Puławy zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy. 

 • Data rozpoczęcia  28 września  2023 r.
 • Data zakończenia 27  października  2023 r

W celu kontynuowania procesu rewitalizacji  Miasto zamierza przystąpić do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy  2030 r. (GPR) Działaniem poprzedzającym opracowanie GPR stanowi diagnoza miasta, na podstawie której wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Są to obszary, w których występuje szczególna koncentracja niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej oraz w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi podstawę do wspierania go przez programy unijne i instrumenty krajowe lub warunkuje korzystanie z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu realizacji GPR, wskazany obszar będzie nadal się rozwijał. Konsultacjom poddawana jest treść projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta  Puławy , wraz z załącznikiem, w którym zaznaczono przebieg granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (mapa). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28 t.j.) obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczane są w drodze uchwały

Informacje o możliwości składania uwag i spotkaniu konsultacyjnym:

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy  wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Puławy , udostępnione będą w okresie od 28 września 2023 r. do 27  października 2023 r.  

 1. a) w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pokój 208 (II piętro) od
   poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
 2. b) w wersji elektronicznej na stronie miasta www.pulawy.eu w zakładce rewitalizacja miasta: lub w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: konsultacje społeczne.

Wypełnione formularze można również  dostarczyć:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekty@um.pulawy.pl;
 2. b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
 3. c) osobiście do Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30;
 4. d) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 12.10.2023 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Puławy, Lubelska 5, 24-100 Puławy, sala konferencyjna na parterze budynku.
 5. e) za pośrednictwem elektronicznej wersji formularza.

W celu pogłębienia diagnozy wyznaczonych obszarów rewitalizacyjnych zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej w tym miejscu