Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna 


Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl.
 3. Państwa dane osobowe (dane zwykłe) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz realizacji jej zapisów a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 6. W zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawo żądania: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w wymaganym zakresie będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 9. Państwa Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
 10. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prezydent Miasta Puławy
(-) Paweł Maj